Magnesium lowers risk of type 2 diabetes and sudden cardiac death — Galactic Connection

Natural Health 365 (NaturalHealth365) Taking magnesium can help to reduce the risks of some of the most prevalent – and dangerous – health concerns threatening heart health and longevity. Research reveals that magnesium deficiency has now been linked to a reduced risk of type 2 diabetes as well as coronary heart disease and sudden cardiac…

via Magnesium lowers risk of type 2 diabetes and sudden cardiac death — Galactic Connection

350 ALIEN UFO ARTIFACTS DISCOVERED UNDER MAYAN PYRAMID [VIDEO] — Galactic Connection

Thanks Paul! Published on Jan 28, 2015 Thanks for this release can be given to the National Institute of Anthropology and History (INAH) who found these fascinating disks in Mexico. This new discovery strikes a hefty blow to the secrecy that has been purposely created surrounding the true history of our earth. The disks are…

via 350 ALIEN UFO ARTIFACTS DISCOVERED UNDER MAYAN PYRAMID [VIDEO] — Galactic Connection

Den Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 5 juli, 2016

Sheldan Nidle

 

5 Batz, 4 Kumku, 12 Manik

Selamat Jalwa! En mindre tidsplaneringsfråga har orsakat ett litet avbrott i frisläppandet av fonderna. Inledande leveranser sköts upp till efter amerikanska nationaldagen (4 juli), på grund av en konflikt mellan de som ville gå verkligt snabbt framåt och andra som önskar en alltför stor försiktighet i dessa frågor. Vi förväntar oss detta utgör det sista av sådana förseningar. Den större delen av den grundläggande finansieringen finns redan i den finansiella rörledningen. De svåraste hindren är avklarade. Vi har fått försäkringar om att en strikt plan kommer att hållas när dessa första fonder anländer till sina respektive slutdestinationer. Målsättningen är att använda dessa fonder för att till sist göra slut på de återstående maktpositionerna som den mörka kabalen fortfarande besitter. Framtida finansiering kommer därför att gå smidigt och avlägsna känslan av frustrering som många av er fortfarande har. Detta är en tid för att visa upp ett nytt finansiellt system och välstånd för alla. Det nya regeringsskicket kommer att övervaka detta och sätta stopp för de giriga autokraterna som har varit vid makten under de sista århundradena. Deras arresteringar kommer nu och, med dem, en tid för alla att till slut kunna glädjas.

Denna process har tagit alltför lång tid, såsom vi har sagt. Det var dock en lärdom för oss alla. Vi litar nu helt och fullt på varandra och vi ämnar se till att detta projekt snabbt fullbordas. Vi ber därför om ert fortsatta tålamod då vi fullbordar dessa många olika leveranser och övervakar skapandet av ett nytt bank och finansiellt system. Det finns säkerligen några oförutsedda småproblem som behövs tas om hand om. Detta kommer i vilket fall som helst att utföras och denna operation är tryggad för finansiell framgång. Vad som återstår är att de återstående scenariona sker så att ni kan åtnjuta vad som står redo att manifesteras inför er. När vi först kom till detta land såg vi hur Anunnaki och deras undersåtar kontrollerade er. Denna tid har kommit till ända. Framför er ligger ett ögonblick då ni kan andas lätt och vet att vägen mot fullt medvetande förbereds. Snart kan vi tala till er direkt och förbereda er för vår ankomst och, med det, kommandet av våra handledare. Sedan kommer ni att få se era Ljuskristallkamrar i Agarta!.

När alla dessa mörka varelser ger sig av är det ert ögonblick att skina. Nya NESARA sponsrade och initierade regeringsskick kommer att låta er utföra era olika projekt. Använd denna speciella tid för att komma samman och börja bilda en ny värld, där rädsla och begränsningar inte längre finns. Använd denna nyfunna fred för att träffa nya vänner och kunna arbeta med liknande projekt runt om i världen. I denna nya friska inställning för samarbete så ämnar de Uppstigna Mästarna ge er ett flertal lektioner om ursprung, historia, och vad som ligger framför mänskligheten på ytan. Denna process kommer att ytterligare förstärkas av en hel mängd projekt som antingen snabbt kommer att bygga om eller skapa ny infrastruktur (vägar, avlopp och rening av avloppsvatten t.ex.). Se detta som en tid då ni kan känna er fria och kunna börja återställa denna ytvärld. Det kommer också ut icke längre hemlighållna enheter som kan bota sjukdomar och förbättra ert hälsotillstånd och er vitalitet. Dessa enheter kan också rena Gaias återstående ekosystem och sätta stopp på den katastrof som har resulterat från gruvbrytning, borrande och andra mänskligt orsakade attacker på vår verklighet.

I vår uppfattning så är huvudpoängen for allt det ögonblick då masslandningen på er värld sker. Då ni frigör er själva från manipulationerna och lögnerna som falskt gjorde er rädda för oss kan vi fullborda lektioner från Mästarna genom att visa er varifrån ni kom, vilket kommer att låta våra handledare påbörja en dialog som kommer att avlägsna er främlingsfientlighet och presentera er till era kusiner i den Inre Jorden. Denna process kommer att bli ytterligare ett steg i er inre tillväxt som kommer att låta er se hur Atlanterna ändrade er och hur detta inom kort kommer att reverseras. Ni kommer i Ljuskristallkamrarna att återgå till vad ni var innan dessa sorgliga sista dagar på Atlantis. När detta sker kommer ni att få den nödvändiga träningen som behövs för att ni lätt skall kunna leva i denna nyligen reformerade värld. Sedan kommer ni att komma samman för att bilda en ny stjärnnation. Ni kommer återigen att befolka det ihålliga inre av Mars, Venus och Gaia och Pax. Ert första gudomliga uppdrag är att assistera många som saknar en fullt fungerande Ljuskropp. Denna heliga uppgift kommer att hjälpas på av de som känner ett släktskap med dessa sedan länge torterade själar.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Runt omkring er, mina barn, finns en värld som snabbt förändras till det bättre. I denna värld under transformering så växer ni och i er vision bildar ni en än mer underbar värld. För länge sedan skapades ni av de som hade makten i Atlantis som ville straffa er på grund av era åsikter om Atlants. Er åsikt var att vad Atlants stod för var helt fel. Ni fick först betala ett högt pris för detta, men nu är Himlen redo att belöna er genom att återföra var och en av er till fullt medvetande. Detta underbara existenstillstånd kan inte överskattas. Det är en tid då ni kan leva i en verklighet men kan fritt kommunicera med andra. Det låter er vara både en underbar full del av Himlen och samtidigt leva fritt i fysikalitet. Ni är i själva verket en medborgare i alla verkligheter. Detta fantastiska tillstånd är vad som väntar er efter att ni kommer ut ur era Ljuskristallkamrar och blir korrekt tränade av oss. Vi har levt för detta under årtusenden. Vi välkomnar det gladeligen!

Ert föreställande och djupa önskan om att förena er med oss har fört er rymdfamilj till denna nuvarande värld. Det har gradvis låtit er påbörja en process som för er bort från vad era forna mörka överherrar önskade att ni skulle bli. Dessa fruktansvärda överherrar hade överskridit den tid de fått från Himlen för sitt styre. Vi fördes in i denna oheliga blandning för att förhindra deras framgång. De mörka stoppades och även om de framstår som mäktiga för er så har deras förmåga kraftigt reducerats. När som Himlen djupt ingjuter den med dess heliga dekret så vänds denna värld snabbt till Ljuset. Ni kommer nu att få se hur Himlens långa uppsättning av scenarios börjar manifestera och ändra denna mörka värld för evigt. Vi är välsignade av vad som händer. Var medvetna om denna gudomliga nåd och förbered er för att kunna uppnå era drömmar. En ny värld står redo att visa sig inför er!

Det har krävts mycket vaksamhet och positivt fokus för oss alla att nå denna magnifika punkt. Som tidigare sagts så kommer denna nya värld att bli en tid full av mirakler. Var därför redo att se allt detta. Den inledande finansieringen är på väg och våra associerade är upptagna med att de slutliga bitarna av ett nytt bank och finansiellt system kommer på plats. Dess målsättning är att hjälpa med ett globalt bildande av välstånd bortom era djupaste tro. Allt vi ber om är att ni använder ert positiva reflekterande och er förmåga att stöda varandra för att säkerställa en tidsenlig framgång. Vi är redo då vi blir kallade för att starta en utbildningsprocess som storslaget kommer att hjälpa era handledares framgång. Det finns mycket att göra här. Ni, mina barn, behöver resurserna och kunskapen för att lyckas. Ni är de som till sist lägger åt sidan de mörka och välkomnar Ljusvarelserna, som kommer att bära upp er nya värld av Ljus. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag gav vi noteringar om vad som hålls på att göras redo i denna värld. Drömmen som ni så underbart har burit under årtusendena kommer inom kort att bli verklig. Använd denna inledande period för att beakta det, och bli en del av fantastiska under. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Översättning: Per Staffan: www.st-germain.se

Källa: http://paoweb.com/

The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, July 5th, 2016

Sheldan Nidle

Credit: http://sananda.website

Source: http://paoweb.com/

5 Batz, 4 Kumku, 12 Manik

Selamat Jalwa! A minor scheduling issue has caused a slight interruption in the release of funds. Initial deliveries were deferred until after American Independence Day, due to a conflict between those who wish a truly fast track and others who desire an overuse of prudence in these matters. We anticipate that this promises to be the last of such delays. Most of the fundamental fundings are already in the financial pipeline. The most difficult hurdles have been cleared. We are assured that a strict schedule is to be kept once these first funds arrive at their various destinations. The object is to use these funds to finally terminate the remaining points of power still held by the dark cabal. Therefore, the future fundings are to proceed smoothly and to remove the feelings of frustration that many of you still have. This is a time for prosperity and for a new financial system to be shown to all. The new governance is to oversee this and put an end to the greedy autocrats who have been in power over the last few centuries. Their arrests are forthcoming and, with them, a time for all finally to rejoice!

This process, as we have said, has taken too long. However, it was an education for us all. We now fully trust each other and we intend to see this entire project swiftly completed. We ask, therefore, for your continued patience as we complete these numerous deliveries and oversee the rise of a new banking and financial system. There are undoubtedly a few unforeseen kinks that need to be addressed. In any case, all is to be accomplished and this operation is assured of a final success. What is left is for the remaining scenarios to occur and for you to be able to enjoy what is ready to manifest before you. When we first came to this land, we saw how the Anunnaki and their dark minions controlled you. That time is at an end. Ahead is a moment when you can breathe easily and know that the pathway to full consciousness is being cleared. Soon, we can directly address you and prepare you for our arrival and, with it, the coming of your mentors. Then you are to see your Crystal Light Chambers in Agartha!

   When all of these dark Beings clear out, then is the moment for you to shine. New NESARA-sponsored initiated governance is to permit you to carry out your various projects. Use this special time to come together and begin to forge a new world, where fear and limitation no longer exist. Use this newfound peace to meet new friends and be able to work with similar projects across this globe. In this fresh mood of cooperation, the Ascended Masters intend to give you several lessons on origins, history and what lies ahead for surface humanity. This process is going to be further enhanced by a whole slew of projects that are either to quickly rebuild or create new infrastructure (roads, sewers and water treatment projects for example). See this as a time when you can feel free and be able to begin to restore this surface world. There are also to be unsequestered devices, which can cure disease and improve your state of health and vitality. These devices can, as well, clean up Gaia’s remaining ecosystems and end the disasters that have resulted from mining, drilling and other man-made attacks on our reality.

In our view, the key to all of this is the moment for mass landings upon your realm. As you free yourselves from the manipulations and lies that made you falsely afraid of us, we can complete the lessons from the Masters by showing you where you came from, permitting our mentors to start a dialogue that is to abolish your xenophobia and introduce you to your Inner Earth cousins. This process is to be another step of inner growth that is to allow you to see how the Atlanteans altered you and how this shortly is to be reversed. You are to be returned, in the Crystal Light Chambers, to who you were before those tragic last days in Atlantis. When that happens, you are to be given the necessary training required for you to easily live in this newly-reformed realm. Then, you are to come together and forge a new star nation. You are to again reside in the hollow interiors of Mars, Venus, Gaia, and Pax. Your first divine mission is to assist many who lack a fully operational Light Body. This sacred task is to be aided by those who feel a kinship to these long-tortured Souls.

Namaste! We are your Ascended Masters! Around you, my Children, there lies a world that is swiftly changing for the better. In this transforming realm, you are growing and, in your vision, forming a new, more wondrous reality. Long ago, you were created by those in power in Atlantis who wished to punish you for your views on Atlantis. Your view was that what Atlantis stood for was absolutely wrong. You initially paid a huge price for this and now Heaven is ready to reward you by returning each of you to full consciousness. This wondrous state of Being cannot be overestimated. It is a time when you can live in one reality yet freely communicate with the others. It allows you to be both a marvelous full part of Heaven and to live freely in physicality. You are, in effect, a denizen of all realities. This amazing condition is what awaits after you emerge from your Light Chamber and are properly trained by us. We have lived for this for millennia. We gladly welcome it!

Your envisioning and deep desire to join us have brought your space family to this present realm. It has gradually permitted you to begin a process that is moving you away from what your former dark masters deeply desired you to become. These reprehensible masters had exceeded the time bequeathed by Heaven for their rule. We were inserted into this unholy mix to prevent their success. The dark was stopped and, even though they are still powerful to you, their abilities are being vastly reduced. As Heaven deeply infuses it with its sacred decrees, this realm is quickly turning to Light. You are now to watch as Heaven’s long set of scenarios starts to manifest and alter this dark realm forever. We are blessed by what is happening. Be aware of this divine grace and prepare to be able to achieve your dreams. A new world is ready to appear before you!

It has taken much vigilance and positive focus for us all to reach this magnificent point. As previously stated, this new realm is to be a time full of miracles. Thus, be ready to see all of this. The initial fundings are under way and our associates are busily putting the final touches to a new monetary and banking system. Its purpose is to aid in the worldwide forging of prosperity beyond your deepest beliefs. All we ask is that you use your positive reflection and ability to support each other to assure timely success. We are ready when called upon to start a process of education that is to greatly aid your mentor’s success. There is much to be done here. You, my Children, need the resources and the knowledge to succeed. You are to be the ones who at last put away the dark and welcome in the Beings of Light, who are to be the carriers of your new realm of Light. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Today, we provided notes on what is getting ready to occur in this realm. The dream that you have carried so gloriously across the millennia is shortly to become real. Use this beginning period to ponder it, and be a part of amazing wonders. Know, dear Ones, that the countless supply and never-ending prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)