Det accelererande hotet – Vi måste mobilisera oss via Facebook – 31 Juli, 2016

Runt om i världen planerar psykopater att ta allt mer kontroll över världen. Det är en liten skara av extremt inflytelserika personer som gärna kallar sig själva för filantroper, en klick som tar sig rätten att sätta alla människors livsvillkor under lupp och sedan avgöra hela populationers öden. Det skriver Lasse Wikman i en text som uppmanar till motsånd.…

via Det accelererande hotet – Vi måste mobilisera oss via Facebook — NewsVoice – Public Service på riktigt – Redaktör Torbjörn Sassersson

‘Bloody massacres’: Syria appeals to UN after French & US airstrikes ‘kill over 140 civilians’ – July 31, 2016

Originally posted on Friends of Syria: Syria is demanding the UN take action after it says French war planes killed more than 120 civilians during airstrikes on Tuesday near the Turkish-Syrian border. The deaths came just a day after US air assaults killed a further 20 people in Manbij. The Syrian Foreign Ministry sent letters…

via ‘Bloody massacres’: Syria appeals to UN after French & US airstrikes ‘kill over 140 civilians’ — Eyes on Europe & Middle East News

In the illusion it is necessary for each human to find their own individual paths to awakening. 07/29/2016 by John Smallman

56

We are all very happy, here in the spiritual realms, to see humanity’s awakening process unfold just as divinely intended. Yes, that is precisely what is happening. Do not be disturbed by the worldwide political upheavals or ongoing conflicts, these are signs of your awakening, as more and more members of humanity express their dissatisfaction with the unacceptable systems of control in which governments and international corporations are and have been engaging all across the planet. These systems are no longer acceptable, and the damage and suffering that they have been causing for so long can no longer be hidden, denied, or tolerated.

You have a saying: “Knowledge is power.” Well knowledge is spreading rapidly throughout humanity and the power and control that the elite have held over humanity for so long is dissolving as people across the planet reclaim theirs and demand that essential changes, which they will bring about, be put into effect. Change is required and change is occurring that will lead to further change. The collective decision to awaken will not be stopped or reversed, in fact it is accelerating. Humanity is on a magnificent roll, and you, the Light workers and Light bearers, have been extremely effective in getting it started.

Ultimately the awakening process is being driven by the human collective and guided by those in the spiritual realms who were chosen, because of the special nature of their competences and interests, to assist in this magnificent and brilliant program. What is happening, mostly beneath the level of your conscious awareness, is an intensification of the divine flame of Love burning eternally within each of you. You are all experiencing an arising within you of intense memories of buried or denied experiences of suffering that you have undergone and which are being felt emotionally. As these powerful emotions arise it is often almost impossible for you to identify the reason behind them, they just flow, confusing you as you wonder “what on earth is going on here?”

Continued:  https://johnsmallman.wordpress.com/2016/07/29/in-the-illusion-it-is-necessary-for-each-human-to-find-their-own-individual-paths-to-awakening/

Saul via John Smallman, 29 juli, 2016

56

Saul, 29 juli 2016
via John Smallman

I illusionen är det nödvändigt för varje människa att hitta sina egna individuella vägar till uppvaknande.

Vi är alla mycket glada, här i de andliga världarna, över att se hur mänsklighetens uppvaknandeprocess utvecklas precis som det var gudomligt avsett. Ja, det är precis vad som händer. Bli inte störd av de globala politiska omvälvningarna eller pågående konflikterna, då dessa är tecken på ert uppvaknande, eftersom fler och fler medlemmar av mänskligheten uttrycker sitt missnöje med de oacceptabla kontrollsystemen där regeringar och internationella bolag är och har varit delaktiga över hela planeten. Dessa system är inte längre acceptabla och den skada och lidande som de har orsakat under så lång tid kan inte längre döljas, förnekas eller tolereras. Ni har ett talesätt: ”Kunskap är makt.” Ja, kunskap sprider sig snabbt över hela mänskligheten och den makt och kontroll som eliten har haft över mänskligheten så länge är i upplösning då människor över hela planeten återtar sin, och kräver att väsentliga förändringar, som de framkallar, ska genomföras. Förändring krävs och förändring sker som kommer att leda till ytterligare förändring. Det kollektiva beslutet att vakna upp kommer inte att stoppas eller reverseras, i själva verket accelererar det. Mänskligheten är i en magnifik rullning, och ni, Ljusarbetare och Ljusbärare, har varit mycket effektiva i att få igång den.

I det yttersta drivs uppvaknandeprocessen av det mänskliga kollektivet och vägleds av dem i de andliga världarna som valdes på grund av den särskilda karaktären hos deras kompetens och intressen, för att hjälpa till i detta magnifika och lysande program. Det som händer, mestadels under nivån för er medvetna varseblivning, är en intensifiering av den gudomliga Kärleksflamman som brinner evigt inom var och en av er. Ni alla upplever en uppståndelse inom er, av intensiva minnen av nedgrävda eller förnekade erfarenheter av lidande som ni har genomgått och som upplevs känslomässigt. Då dessa starka känslor uppstår är det ofta nästan omöjligt för er att identifiera orsaken bakom dem, de bara flödar, förvirrar er medan ni undrar ”vad i hela friden är det som pågår här?”

Fortsättning: http://www.st-germain.se/saul-via-john-smallman-29-juli/

 

The Portal -Terms of Surrender Update – July 30, 2016

There are some clarifications that need to be made about the terms of surrender.First, the mass arrest plan is still valid and in full force. The Light forces will not wait for any dark individual or Cabal faction to surrender, they will arrest them as soon as they can do that in a way that…

via Terms of Surrender Update — The Portal

Why We Need A Food Revolution & How “Hospital Farms” Could Fuel It – July 31, 2016

The food industry may pose the single greatest threat to human health today. The amount of people suffering from obesity, heart disease, cancer, and other food-related illnesses has skyrocketed since we created what is known as the “global food system.” As globalization increased and technology advanced, we went from growing our own food and raising our…

via Why We Need A Food Revolution & How “Hospital Farms” Could Fuel It — Collective Evolution

9 Things That Happen When You Stop Eating Meat -July 31, 2016

This article was inspired by Michelle McMacken article “7 Things That Happen When You Stop Eating meat.” A bit more information has been added in along with a few slightly different points. She’s an MD, a board-certified internal medicine physician and an assistant professor of medicine at NYU School of Medicine: “[T]he protein found in whole plant foods…

via 9 Things That Happen When You Stop Eating Meat — Collective Evolution