The Top 10 Benefits Of Drinking Green Tea Daily – March 02, 2017

It has become common knowledge that green tea offers many health benefits, but if you’re anything like I was before writing this article, you don’t really know why, beyond its high antioxidant content, that’s the case. I figured there must be more to this beverage to make it so highly regarded, particularly amongst Asian cultures, so I decided to do…

via The Top 10 Benefits Of Drinking Green Tea Daily — Collective Evolution

Vanliga symtom av strålning – Trådlös teknik är en hälsorisk – Minska din exponering – 2 Mars, 2017

Källa: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/

Vanliga symtom av strålning

Mobilstrålning och elektromagnetiska fält ökar risken för att drabbas av ohälsosymtom. Vanligt är sömnsvårigheter, onormal trötthet, huvudvärk, koncentrations- och minnesproblem, nedstämdhet, brännande hud och utslag, ångest, stresskänsla och tryck över bröstet.

shutterstock_pojkehuvudvarkSymtombilden har beskrivits sedan åtminstone 1960-talet. Senare års undersökningar har bekräftat att strålning kan orsaka symtomen. Ett  stort antal människor har också vittnat om att de drabbas av flera av dessa symtom då de exponeras och att symtomen försvinner då exponeringen upphör.

Alla får inte samma eller alla symtom och känsligheten varierar. Skilda reaktioner beror på att vi är olika, varje individ är unik. Vi reagerar olika beroende på ålder, tidigare sjukdomar, genetiskt arv och ärvd känslighet, ackumulerad exponering för strålningen eller för andra kemikalier, med mera. Exponering för den moderna trådlösa tekniken ökar risken för flera av de ohälsosymtom och diagnoser som ses öka kraftigt i samhället i dag under samlingsnamnet psykisk ohälsa, samtidigt som strålningen ökat lavinartat.  Det är särskilt oroväckande att de ökar bland barn och unga: Barn ges mer sömnmedel. Psykiska ohälsan bland unga ökar. Oro, ångest och depressioner ökar kraftigt bland ungdomar. Vanliga rapporterade symtom av strålningen är:

 • Huvudvärk
 • Sömnstörningar
 • Onormal trötthet
 • Tinnitus
 • Värk i hjärtat/tryck över bröstet, hjärtarytmier, hög puls
 • Andnöd
 • Yrsel
 • Koncentrationsproblem
 • Minnesstörningar
 • Nedstämdhet och depressioner
 • Stresskänsla
 • Ökad irritation, aggressivitet
 • Ångestattacker
 • Svettningar
 • Hudutslag
 • Inflammationer och försämrat immunförsvar
 • Ökad allergiförekomst
 • Synrubbningar, ljuskänslighet
 • Värk i nacke, muskler och leder
 • Sköldkörtelrubbningar och påverkan på hormonsystemet

När exponeringen minskar eller upphör reduceras symtomen eller försvinner. Om exponeringen pågår under längre tid ökar risken för kroniska sjukdomar.

Mer om vanliga symtom på dessa länkar:

Forskning som visar samband

Nedan kan du läsa om ett urval av de undersökningar som visar samband mellan dessa symtom och elektromagnetisk strålning.

 • Undersökning av hälsa bland boende i närhet av mobilmast konstaterar ökad förekomst av symtom som sedan länge kopplats till exponering för mikrovågsstrålning, bland annat sömn- och koncentrationssvårigheter. Se även Faktabladet om mobilmaster och hälsa under Fakta i huvudmenyn. Gomez-Perretta et al. 2013
 • Undersökning bland boende nära mobilmaster visar ökad förekomst av olika symtom som yrsel, huvudvärk, sämnsvårigheter, minnesproblem för de som bor inom 300 m från mobilmast jämfört med de som bor 300 m eller mer från mobillmast. Shabazi-Gahrouiei et al. 2014
 • Undersökning bland unga mobilanvändare konstaterar att nära var femte lider av huvudvärk, även kallat HAMP (huvudvärk av mobilprat). (Korea 2011) Läs här.
 • Unga som använder mobilen och datorn mest i ökad utsträckning har sömnproblem, psykisk ohälsa (depressionsbesvär) och är stressade. (Sverige 2012) Läs här.
 • De unga mobilanvändare som använder mobilen mest är också mer trötta, stressade och har mer huvudvärk, oro, koncentrations- och sömnproblem. De största mobilanvändarna hade mer symtom och sämre hälsa än de som använde mobilen mer sparsamt. (Sverige 2008). Läs här.
 • Unga mobilanvändare har mer huvudvärk, yrsel och sömnproblem. (Iran 2011) Läs här.
 • Barn och ungdomar som använder mobilen mest har mer huvudvärk, koncentrationsproblem och beteendestörningar samt är mer lättirriterade. (Tyskland 2010) Läs här och här.
 • Bland 60 personer som följdes under 18 månader sågs statistiskt signifikanta förändringar av stresshormoner samt sänkta nivåer av välbefinnandesubstansen dopamin som är kopplat till depressioner. Dessutom sjönk halterna av fenyletyalmin, som är ett ämne som även är reducerat vid ADHD.  (2011 Tyskland ) Läs här.
 • Mobilanvändare har mer huvudvärk och hudproblem i det område där de vanligen håller mobilen. Minskad exponeringen exempelvis reducerad användning eller handsfree minskade problemen. (Sverige och Norge 1990-tal) Läs här.
 • En laboratorieundersökning visar att försökspersoner som exponeras för mobilstrålning, utan att de vet om strålningen är på eller av, får huvudvärk och negativ påverkan på sömnen då de exponeras. Strålningen stressar hjärnan. (Sverige 2008) Läs här.
 • Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. (Japan 2012). Läs här.
 • Mobilstrålning orsakar stressrelaterat beteende hos möss (aggressivitet, oro). (Serbien 2012) Läs här.
 • Lågfrekventa EMF vid 8 mikrotesla under enbart 4 timmar försämrar minnet hos möss. (Iran 2012) Läs här.
 • Möss som exponeras under längre tid för mobilstrålning får sämre minne . (Sverige 2008) Läs här.
 • Möss som exponeras för mobilstrålning får läckande blod-hjärnbarriär och små mirkoödem i huvudet. Kan förklara varför mobilstrålning orsakar huvudvärk. (Frankrike 2001) Läs här.
 • Undersökning visar också att mobilstrålning leder till att den skyddande blod-hjärnbarriären läcker och släpper in ämnen som inte borde släppas in samt orsakar skador på nervceller. (Sverige 2003) Läs här.
 • På en forskarkonferens för över 40 år sedan rapporterades följande effekter som en följd av människors exponering för mikrovågor i arbetet: Huvudvärk, ökad trötthet, minskad intellektuell kapacitet, slöhet, minnesproblem, minskad sexlust, irritation, sömnlöshet, beteendestörningar, svettningar, andnöd och smärta i bröstet, hjärtartymier, mag-tarmproblem. Ofrivilliga muskelryckningar (dystoni). Påverkan på hjärnans EEG, förändringar av histamin i blodet och sänkta nivåer av enzymet kolinesteras, som är viktigt för nervsystemet beskrevs. Symtomen försvann om exponeringen upphörde. Läs här.

Citat från en forskarkonferens (1969): “effects may be subtle, impairing performance; chronic, affecting general mental and physical health and longevity; and may also be mutagenic, affecting succeeding generations… The symptomatology associated, in the Soviet literature, with prolonged exposure most commonly includes headache, increased fatigability, diminished intellectual capabilities, dullness, partial loss of memory, decreased sexual ability, irritability, sleepiness and insomnia, emotional instability, sweating, and hypotension. Shortness of breath (dyspnea) and pains in the chest region are also reported.”Länk till källan

U.S. EPA Scientist Fired for Telling the Truth About Climate Engineering and Fluoridated Water – March 02, 2017

March 3rd, 2017 By Dane Wigington Guest writer for Wake Up World The public has been trained and conditioned to believe that federal agencies like the Environmental Protection Agency (EPA) exist to watch over them and warn them of any potential dangers. This notion could not be further from the truth. Although there are honest and…

via U.S. EPA Scientist Fired for Telling the Truth About Climate Engineering and Fluoridated Water — Wake Up World

Mira the Pleiadian via Valerie Donner, March 1st, 2017

Greetings. I am Mira from the Pleiadian High Council. I currently serve full time on the Earth Council. Today you are at a crossroads. Although it may appear that humanity is taking a turn for the worse it is far…Read more

via Mira the Pleiadian via Valerie Donner, March 1st, 2017 — Sananda

Striking Photos Of WWII Refugees Escaping to Safety In Syria – March 01, 2017

By theearthchild.co.za It’s amazing how quickly we forget history. The current war refugee situation in Europe is not the first of its kind and will probably not be the last. 70 years ago, during the height of WWII conflict, tens of thousands of refugees walked the exact same path that those escaping the Syrian conflict walk…

via Striking Photos Of WWII Refugees Escaping to Safety In Syria — AnonHQ

Etheric Liberation Report – March 01, 2017

Our meditation on Sunday was the turning point in the decisive battle for the energy grid of planet Earth that is taking place between January and April 2017, and one of the biggest victories of the Light. It is estimated that our meditation has cut the remaining waiting time towards the Event by half. The…

via Etheric Liberation Report — The Portal

How to Use Cilantro As Medicine: Detox Your Body of Mercury and Beat Chronic Inflammation(Recipe) – March 01, 2017

Complete Health and Happiness Cilantro is one of the most effective and gentle detoxifiers of heavy metals and other toxic contaminants. It is excellent for extracting mercury from your body’s organs. Heavy metals have been linked to serious health problems such as cancer, heart disease, brain deterioration, emotional problems, kidney disease, lung disease, and weak…

via How to Use Cilantro As Medicine: Detox Your Body of Mercury and Beat Chronic Inflammation — Galactic Connection

Daily Message ~ Wednesday March 1, 2017

Self acceptance is what opens the door to the discovery of the love that you are. ~Archangel Gabriel http://trinityesoterics.com/2017/03/01/daily-message-wednesday-march-1-2017/ Category: Trinity Esoterics

via Daily Message ~ Wednesday March 1, 2017 —