Varför vi skall välja ekologisk mat – del 1 — VAKEN.se – 16 December, 2019

frukt grönsaker

(VAKEN.se)  Den jättestora globala livsmedelsindustrin – Big Food – är som nästan alla de stora globalt opererande industrigrenarna, uppbyggd enligt det hundraåriga extremt framgångsrika Standard Oil konceptet. Det handlar om maximal marknadsdominans så att man i en liten hyperförmögen ägarkrets kan kontrollera såväl underleverantörs- som distributionsledet och hindra framväxten av starka konkurrenter. Precis som Standard Oil satt på nästan hela världens raffinaderikapacitet och kunde diktera såväl råolje- som produktpriserna, eftersträvar Big Food en marknadsposition där huvuddelen av livsmedelsråvarorna måste passera deras industriprocesser så att jordbrukarna i princip blir livegna och konsumenterna berövas sin valfrihet och tvingas hålla sig till industrimaten. Chefen för Nestlé tycker t.o.m. att människans rätt till vatten inte är en mänsklig rättighet, utan att vatten är en produkt som måste köpas av Big Food. →

Läs mera via Varför vi skall välja ekologisk mat – del 1 — VAKEN.se

Antarctica is under lockdown as secret space program unveiling begins — Weekly Geo-Political News and Analysis by Benjamin Fulford – December 16, 2019

Benjamin Fulford

(BenjaminFulford.net)  An unusual flurry of events and press announcements makes it clear the U.S. government is unveiling its secret space program, multiple sources agree.  We are also hearing of a Chinese secret space program, a Nazi secret space program, and a Russian secret space program.  All of these revelations are being accompanied by unusual movements of gold and other financial anomalies.  The recent trade agreement between the U.S. and China is also linked to these secret space programs, Chinese and Pentagon sources agree.  These are all signs that some sort of mind-boggling planetary event may be coming. →

Read more (Excerpt) via Antarctica is under lockdown as secret space program unveiling begins — Weekly Geo-Political News and Analysis

Kenyan Region Gets Clean Water After Years of Drought Thanks To A Solar-Powered Saltwater Plant — Collective Evolution – December 16, 2019

(Collective-Evolution)  It’s unfathomable that billions of people around the globe don’t have access to clean water, and the problems are getting worse, even in developed countries like the United States, where tap water is becoming more and more contaminated with harmful chemicals, heavy metals, prescription and drugs and much more. It can feel frustrating because long has humanity had the potential to provide good clean drinking water to people all over the world. This shouldn’t be a problem, but it is. →

Read more & video: “Bringing Clean Water to Kiunga, Kenya” (4:11) via — Collective Evolution

Where Is Your Energy? — The Creator Writings via Jennifer Farley – December 16, 2019

Yes, you can sit there all day and say, “There’s nothing I can do to change it.  I have no control over other’s thoughts and actions.  They are the negative influence in this situation.”  The question is; in this equation, where does that leave you?  This is a gentle reminder to you…no one has complete power over you, what others say about you is none of your business and you can choose to join the ‘game’ or step away.  You have always had the power to change any situation into which you choose to put your energy!  What will you choose today? ~ Creator

Source: The Creator Writings

A Major E.T. Event ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling – December 16, 2019

A Major E.T. Event ∞The 9D Arcturian Council, Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We have been exploring the different possible timelines that humanity has in front of you for the near future, and we have been noticing that there is a trend. The trend is that on most of the timelines that are highly probable for you, there will be a major event involving extra-terrestrials. That event will be caught on camera, and of course, that will lead to speculation that it is made up. There will be many skeptics calling it a hoax. But for those of you who understand how much e.t. presence there is there on Earth and in your skies, you will be fascinated. You will have a renewed sense of hope, and you will be excited about how the event is boding very well for humanity’s future in the coming years. →

Read more via A Major E.T. Event ∞The 9D Arcturian Council — Daniel Scranton’s Channeling

Alternativa Nyheter – VAKEN.se – 16 December, 2019

Köttätande bra för folkhälsan

 

Miljöaktivister bedriver en intensiv propaganda mot köttätande som man menar bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Jag skall vid ett senare tillfälle beröra detta påstående som inte är riktigt förutsatt att köttet produceras på ett ekologiskt bra sätt. Att miljöaktivister så starkt bedriver kampanj mot köttätande tror jag mer beror på att de ofta har en stark ideologisk bias för vegetarisk kost. Kampanjen mot köttkost är ur folkhälsosynpunkt ytterst diskutabel. → Läs mera via VAKEN.se

Lars Bern – Tillbaka till Hippokrates

 

Den metabola pandemin och dess orsaker är idag det utan jämförelse största hotet mot en hållbar utveckling för mänskligheten. Att de smittsamma sjukdomarna minskat kan i stort sett tillskrivas upptäckten av naturmedlet penicillin i början av 1900-talet samt några få viktiga vacciner. Även den kampen mot sjukligheten är nu på väg att förloras p.g.a. resistensutveckling och avsaknaden av fungerande nya antibiotikum och ökande allvarliga biverkningar från överanvändning av vacciner. Bovarna bakom resistensutvecklingen är kraftig överanvändning av antibiotikum till människor och en industriell matproduktion där ihopträngda djurbesättningar och fiskodlingar hela tiden tillsätter antibiotika i fodret för att hindra infektioner. → Läs mera på VAKEN.se

Fröoljorna orsakar en stor del av den ökande cancerförekomsten

 

Den metabola sjukligheten tilltar och sprider sig globalt som en pandemi, utan att den allopatiska skolmedicinen verkar ha någon som helst kontroll över utvecklingen. Detta har lett till att det duggar tätt med böcker och bloggar från människor som likt mig själv drabbats och som själva gjort något åt sin situation i avsaknad av hjälp från sjukvården. Denna strävan hos människor som vill hjälpa sina medmänniskor har som jag tidigare berört väckt en betydande irritation inom skolmedicinen, som nu efterlyser någon sorts censur av vad lekmän får skriva om egna hälsoupplevelser. Detta krav kommer från en skolmedicin som misslyckats katastrofalt med att stävja den pågående pandemin. → Läs mera på VAKEN.se

Folket mot skolmedicinen

 

pillerburkar

Två av de viktigaste grundbultarna inom skolmedicinen i västvärlden under det senaste halvseklet har varit hypoteserna att mättade fetter är hälsovådliga och att högt blodkolesterol ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar. Båda dessa hypoteser bygger på forskningsfusk och bristfällig forskning. Trots att senare tids forskning kullkastat bägge hypoteserna är de fortfarande grundbultar inom den västerländska skolmedicinen. Orsaken synes vara att hypoteserna gett upphov till enorma inkomster för såväl den globala livsmedelsindustrin som läkemedelsindustrin. Det rör sig här om tusentals miljarder i inkomster varje år för dessa industrier. → Läs mera på VAKEN.se

Cancerfonden desinformerar — VAKEN.se – 16 December, 2019

kemoterapi

(VAKEN.se)  Cancerfonden beskriver sig själv med följande ord. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen…. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Sedan starten 1951 har Cancerfonden delat ut flera miljarder kronor till finansiering av cancerforskning. Sedan USA:s president Nixon lanserade kriget mot cancern har det satsats över 5000 miljarder kr på cancerforskning globalt. Under samma period har antalet insjuknade i cancer i Sverige per år i stort sett fyrdubblats. Snart drabbas varannan svensk av cancer under sin livstid. Utvecklingen är densamma i resten av världen. Bevisligen har pengarullningen till cancerforskningen varit ett stort misslyckande. Sämre måluppfyllelse får man leta efter. →

Läs mera via Cancerfonden desinformerar — VAKEN.se