¿Quién está detrás del Estado profundo? | The Final Wakeup Call

Haciendo dinero a costa de las masas

Los Illuminati son seguidores de cultos satánicos sádicos

El estado actual de la humanidad en nuestro planeta polarizado

La última llamada de atención para la humanidad en el planeta Tierra

La magia de la creación de dinero

Desde que los Exterrestres Anunnaki llegaron hace 460.000 años al planeta Tierra, han aterrorizado y controlado a la humanidad. Una vez que fueron demasiados, redujeron el número a su gusto. En la época de Noaj decidieron eliminar a toda la humanidad, sin embargo Enki el arquitecto del homo sapiens modificado se aseguró de que su trabajo continuara, haciendo que Noaj y su equipo de animales fueran los supervivientes. La humanidad, después del gran diluvio continuó siendo sus esclavos hasta hoy. Alrededor de 600 años antes de Cristo, utilizaron el sistema monetario como su herramienta favorita, para manipular y controlar mejor a la raza humana como sus esclavos.

Leer más → ¿Quién está detrás del Estado profundo? — The Final Wakeup Call

The Final Wakeup Call: Who is behind the Deep State? | Peter B. Meyer

Making money over the backs of the masses

The Illuminati are followers of sadistic satanic cults

The current state of humanity on our Polarised planet

The Very Last Wake Up Call for Humanity on Planet Earth

The Final Wakeup Call | by Peter B. Meyer – August 4, 2021

The Magic of Money Creation

Since the Anunnaki Exterrestrials arrived 460.000 years ago on planet Earth, they have terrorised and controlled humanity. Once there were too many they reduced the number to their liking. At the time of Noach they decided to eliminate all of humanity, however Enki the architect of modified homo sapiens made sure his work would continue, by making Noach and his crew of animals the survivors. Humanity, after the great flood continued to be their slaves till today. Around 600 years before Christos, they used the money system as their favourite tool, to better manipulate and control the human race as their slaves.

Continue Reading → Who is behind the Deep State? — The Final Wakeup Call

Nederlands: Wie zit achter de Deep State?

Geld verdienen over de ruggen van de massa De Illuminati zijn volgelingen van sadistisch satanische sektes De huidige staat van de mensheid op onze gepolariseerde planeet De allerlaatste Wake Up Call voor de mensheid op planeet Aarde   De magie…Continue Reading

Deutsch: Wer steckt hinter dem Tiefen Staat?

Geld verdienen auf dem Rücken der Massen Die Illuminaten sind Anhänger sadistischer satanischer Kulte Der aktuelle Zustand der Menschheit auf unserem polarisierten Planeten Der allerletzte Weckruf für die Menschheit auf dem Planeten Erde    Die Magie der Geldschöpfung Seit die…Continue Reading

Italiano: Chi c’è dietro lo Stato profondo?

Fare soldi sulle spalle delle masse Gli Illuminati sono seguaci di sadici culti satanici Lo stato attuale dell’umanità sul nostro pianeta polarizzato L’ultima chiamata di risveglio per l’umanità sul pianeta Terra   La magia della creazione del denaro Da quando…Continue Reading 

Survival of the Smartest | The Final Wakeup Call

Optimised bioweapon

Frightful! – Survival Warning

What damage mRNA vaccines do to human body

The medical cure that culls the world population

By The Final Wakeup Call – May 7, 2021

Decimation of the world population by one third

All people are urged to get to their feet to fight and take back their freedom and civilisation. None of the hidden government criminals and their puppets should be left without having been prosecuted and convicted. Our country belongs to us and our vote must be counted fairly. True freedom will be the result of our courage and initiative to fight for it and to help to drain the Deep State swamps around the world. Our revolution has started and will continue until truth, and true freedom is established!

Continue Reading & Videos: “URGENT! 5 DOCTORS AGREE THAT COVID-19 INJECTIONS ARE BIOWEAPONS AND DISCUSS WHAT TO DO ABOUT IT(1:19:40)” ; “German Microbiologist: “They are Killing People with COVID Vaccines” to Reduce World’s Population(39:12)” ; “George Carlin – How The Elite Control The World(3:00″

Survival of the Smartest — The Final Wakeup Call

Nederlands: Alleen de Slimsten Overleven:

Geoptimaliseerd bio wapen Beangstigend! – Waarschuwing voor overleving Welke schade brengt het mRNA-vaccin toe aan het menselijk lichaam? Het geneesmiddel dat de wereldbevolking uitroeit   Decimering wereldbevolking met een derde Alle mensen worden aangespoord op te staan en te vechten…Continue Reading

Deutsch: Nur die Klügsten überleben:

Optimiertes Bio Waffen Beängstigend! – Warnung zum Überleben Welchen Schaden richtet der mRNA-Impfstoff im menschlichen Körper an? Das Medikament, das die Weltbevölkerung auslöschen wird  Dezimierung der Weltbevölkerung um ein Drittel Alle Menschen sind aufgerufen, aufzustehen und für ihre Freiheit zu…Continue Reading

Mass Awakening Required | The Final Wakeup Call

The Octopus top is no more

Billions of people condemned to agonising premature death

Illusionary democracy

Divide and Conquer

The Deep State is going down

By The Final Wakeup Call – April 28, 2021

Our revolution has started

The waiting is for the great breakthrough in mass awakening, otherwise we would already have been liberated from our money slavery and oppression. It is now or never. This is our only and unique chance for successful and final removal of the criminal Deep State cabal. If all awakes wake-up one sleeper, we will have sufficient majority for our complete success. At least 70% of the awake population guarantees that without major chaotic problems these criminals can be removed from planet Earth.

Continue Reading → Mass Awakening Required — The Final Wakeup Call

Nederlands: Massale ontwaking vereist:

De Octopus top bestaat niet meer Miljarden mensen zijn veroordeeld tot een kwellend premature dood Illusionaire democratie Verdeel en heers Onze revolutie is begonnen Het wachten is op de grote doorbraak in de ontwaking van de massa, anders zouden we…Continue Reading

Deutsch: Massenhafterwachen erforderlich:

Der Oktopus-Gipfel existiert nicht mehr Milliarden von Menschen sind zu einem qualvollen, vorzeitigen Tod verurteilt Illusionäre Demokratie Teile-und-herrsche-Taktik Der Tiefe Staat geht unter   Unsere Revolution hat begonnen Wir warten auf den großen Durchbruch des Erwachens der Massen, sonst wären…Continue Reading

Overview of Human-looking extraterrestrials & their agendas | Exopolitics.org

WRITTEN BY DR MICHAEL SALLA ON APRIL 24, 2021.

In this fourth interview with Dr. Michael Salla on Exopolitics Today, Elena Danaan gives an overview of the origins, history, and alliances of different human looking extraterrestrials as they relate to recent Earth history. She explains how different human extraterrestrials from Aldebaran and Alcyone (rebel Pleiadians) interacted with Nazi Germany and Draco Reptilian extraterrestrials in setting up bases in Antarctica, Moon and Mars.

Read more & interview(1:10:35): Overview of Human-looking extraterrestrials & their agendas — Exopolitics

The Truth on Hidden Human History (3/3) | The Final Wakeup Call

Jesuits are Masters with the consciousness trap of illusion
Negative Alien Agenda 
Global electromagnetic resonances
Consciousness and Unity is what is needed

By The Final Wakeup Call – March 17, 2021

The importance of consciousness

What people should really terrify, is not fear of dying of a none existing Covid -19 infection, but the terror of those who govern the world, and who are scaring all people into submission with their objective to achieve total tyrannical power in a once-free World. The fake Covid-19 or Corona has changed the world, although it is nothing else than science fiction. It is a Deep State manipulation that applies Corona as a pretext to change the world into the its penultimate stage for the final implementation of the New World Order. They have discovered that health statistics after all have an even greater impact for their despotism and deception than all indicators of economic statistics. Continue Reading →

The Truth on Hidden Human History (3/3) — The Final Wakeup Call – English

Nederlands: De waarheid over de verborgen geschiedenis van de mensheid (3/3):

Jezuïeten zijn meesters met de bewustzijnsval van illusie Negatieve Buitenaardse Agenda  Wereldwijd elektromagnetische resonanties Bewustzijn en Eenheid is wat nodig is   Het belang van bewustzijn Waar mensen echt bang voor moeten zijn, is niet de angst om te sterven…Continue Reading

Deutsch: Die Wahrheit über die verborgene Geschichte der Menschheit (3/3):

Jesuiten sind Meister mit der Bewusstseinsfalle der Illusion Negative extraterrestrische Agenda  Elektromagnetische Resonanzen weltweit Bewusstsein und Eins sein ist das, was gebraucht wird   Die Bedeutung des Bewusstseins Wovor die Menschen wirklich Angst haben sollten, ist nicht die Angst, an…Continue Reading

The Truth on Hidden Human History (2/3) | The Final Wakeup Call

Octogon Templars are the ruling Oligarchy of the World

Society of Jesus Diabolical Plan

People’s sovereignty to be returned

By The Final Wakeup Call – March 10, 2021

Far earlier, before Noah’s Great Flood took place approximately 4,359 years ago in the year 2348 BC., the reign on Earth of the 12th planet had completed ten administrations, that are related with the orbital period of planet Nibiru. Continue Reading → The Truth on Hidden Human History (2/3) — The Final Wakeup Call – English

Nederlands: De Werkelijkheid over de Verborgen Menselijke Geschiedenis (2/3)

Octogon Tempeliers zijn de heersende Oligarchie over de Wereld De Sociëteit van Jezus Diabolisch Plan De soevereiniteit van het volk wordt hersteld   Octogon Verborgen Rijk van Duisternis Velen denken misschien dat ze behoorlijk goed op de hoogte zijn van…Continue Reading

Deutsch: Die Realität über die verborgene menschliche Geschichte (2/3)

Octogon Templer sind die herrschende Oligarchie über die Welt Der teuflische Plan der Gesellschaft Jesu Die Souveränität des Volkes wird wiederhergestellt   Octogon Verborgenes Reich der Dunkelheit Viele mögen denken, dass sie ziemlich gut über alle Hauptakteure auf dem Spielfeld…Continue Reading

The Truth on Hidden Human History (1/3) | The Final Wakeup Call

The Great Awakening has begun

Back into the Stone Age

World Domination

By The Final Wakeup Call – March 3, 2021

The consciousness trap

The most important thing people have to realise is, our 3 dimensional reality is not real. Meaning this is nothing but a consciousness trap. Who we really are is hidden from us. Our spiritual nature is our only true form. That’s why all these dark forces spend so much time and money on attempting to make people forget. They use subtle techniques to keep us all trapped. That is where the true magic lies. If you cannot see preceding it, you have been defeated. It all is an illusion. Continue Reading → The Truth on Hidden Human History (1/3) — The Final Wakeup Call

Nederlands: De werkelijkheid uit de verborgen menselijke geschiedenis (1/3):

De Grote Ontwaking is begonnen Terug in het Stenentijdperk Wereld Overheersing   De bewustzijnsval Het belangrijkste dat mensen zich moeten realiseren is dat onze 3-dimensionale realiteit niet echt is. Dat betekent dat dit niets anders is dan een bewustzijnsval. Wie…Continue Reading

Deutsch: Die Wahrheit aus der versteckten Menschheitsgeschichte (1/3):

Das große Erwachen hat begonnen Zurück in die Steinzeit Weltherrschaft Der Verklemmung des Bewusstseins Das Wichtigste, was die Menschen erkennen müssen, ist, dass unsere 3-dimensionale Realität nicht real ist. Das bedeutet, dass dies nichts anderes als eine Bewusstseinsfalle ist. Wer…Continue Reading

Our Illusionary World | The Final Wakeup Call

Nothing is as it seems to be, all is lie and deceit
Today’s Fascism is gradually turned into Communism
History learns; Slavery of humanity was and is still the norm
The Anunnaki transmuted in the Deep State
The magical matrix of our deceptive world
The Importance of being Awake
Where We Go One We Go All

The Final Wakeup Call – December 30, 2020

Reality or Fantasy

Exposing the truth about our world. Learns, for better or worse our generation will determine the future on Earth. We the people are living in an unique period of time, witnessing the end of the global oppression and debt-monetary system. We all want a better world for ourselves and future generations. Continue Reading → The Final Wakeup Call

Nederlands: Onze Illusionaire Wereld

Niets is zoals het lijkt, alles is leugen en bedrog Het fascisme wordt behoedzaam veranderd in communisme De geschiedenis leert; Slavernij van de mensheid was en is nog steeds de norm Anunnaki veranderd in de Diepe Staat De magische matrix…Continue Reading →

Deutsch: Unsere illusionäre Welt

Nichts ist, wie es zu sein scheint, alles ist Lug und Trug Der aktuelle Faschismus wird behutsam in Kommunismus umgewandelt Die Geschichte lehrt: Die Sklaverei der Menschen war und ist die Norm Die Anunnaki verwandelten sich in den Tiefen Staat…Continue Reading →

Alternative News | Humans Are Free – June 22, 2020

George Soros

George Soros-Affiliated Anti-Deportation Group Part Of ‘Defund Police’ Movement

An anti-deportation group affiliated with leftist billionaire George Soros’s Open Society Foundations is one of the groups behind the “defund the police” movement taking place across America. →

Read more via HAF

Nibiru Solar System Anunnaki Sumerians

Did The Sumerians Predict The End Of The World?

People have been predicting the end of the world almost as long as the world has existed. Whether they thought the world would end far in the future or the very next day, there are a plethora of doomsday predictions to be found when studying ancient civilizations.

Read more via HAF

Canadian Mass Shooting That Led To Instant Gun Control Was Probably A False Flag

The withdrawal of $475,000 in cash by the man who killed 22 Nova Scotians in April matches the method the RCMP uses to send money to confidential informants and agents, sources say. →

Read more & video via HAF

U.n. Shares Antifa Flag

United Nations Just Shared The Flag Of Antifa – Defund The U.N.

United Nations “experts” slammed President Donald Trump’s call to label Antifa as a terrorist organisation, claiming it will undermine Antifa’s right of “peaceful assembly” — despite many instances of violence by the far-left anarcho-communist group. →

Read more & video via HAF

Sources:

Humans Are Free

Kristina Wong

Ancient-code.com

Press For Truth – YouTube.com

Kurt Zindulka