Montague Keen via Veronica Keen, October 23d, 2016

wpd4bc9436_06

Montague Keen – October 23, 2016
 

The MASKS are disappearing and you are beginning to see what has been kept hidden from you. Those who secretly rule your world and destroyed your quality of life are being exposed. Everything that they imposed on you, whether it was bad food, bad medication, or impure air, it was all intended to destroy you. They fail to admit that it was only those who were foolish enough to be vaccinated that became ill. Cancer is a big winner for them, for as well as killing, they use the FEAR of cancer to force you to follow their advice. Everything negative in your world was designed by the Cabal. They control absolutely everything. They also create the laws which restrict and control your lives. Fear is used to ensure that you obey them. Politics is used to create the laws that ensure you answer to the Cabal. Look at the top of the pyramid, to those who actually wield the power through their lackeys in government.

The Vatican/Jesuits, Freemasons, and all secret organisations such as Skull and Bones, etc, are there in positions of power over humanity. Open your eyes and understand that the Cabal only has the power THAT YOU GIVE TO IT. Take back that power and they will quickly run back to the tunnels from which they emerged. Step back into your own innate power and become who you are, as David Icke, Michael Tsarion, Jordan Maxwell, and so many more have done. These people stand for truth. They are your leaders. Stand with them, for together you are unbeatable.

Freedom of expression is essential. Look at Julian Assange and Wikileaks. The British Government illegally entered the Ecuadorian Embassy to arrest him but BRAVE BRITISH PEOPLE WENT TO THE EMBASSY TO ENSURE HE WAS NOT ARRESTED. All it takes is a few brave souls to step forward. Those who have taken it upon themselves to expose the evil that is being used to destroy humanity, deserve your protection. Remember, all it takes for evil to succeed, is for good men to do nothing. Each and every one of you is being called to step forward. Stand together against your oppressors. They are terrified of YOU, as they do not stand a chance against you. When you tell them that you no longer recognise their power over you, they are finished. They only have what you have given to them. It is yours, so take it back. Forget all that you learned from both your parents and your education. THOSE LIES CREATED YOUR DOWNFALL. They created the ball and chain that enslave you. It is time to remove them for good.

Create a just world that in the past, you could only dream of. The opportunity to do this is there for you NOW. All you need is the courage to do so. The satanic structure of control is falling apart. They can no longer hold it together, so all it takes is the courage to remove them from power. 2016 is the year of the exposure of all that is corrupt. The exposure of those who have made slaves of all human beings. They have destroyed the quality of life on Earth for 99% of you. Those within the Cabal strut around, monarchs of all they survey, in a world they have no right to be in. Even this was not enough for them, so they gain pleasure from making your lives miserable. They created banking to ensure that they had total control over your lives. Look at them, do they deserve your respect?

Your fear and your pain are the oxygen of life to them. They are parasites, and you know how to deal with parasites. Never stoop to their level but insist that they cease and desist at once. They only have the power that you give them. When all of you say NO, and mean it, they will disappear without trace, back to the darkness they originated from. Your future is in your own hands. Of course, they will pull a few stunts to try to scare you. They still have not given up on Project Blue Beam: the pretend alien invasion that the United States wants to roll out. Only the unawakened will fall for that. There is mass mind control in America. It is so corrupt and it is totally controlled. This is why they kill more people through their wars than any other country. Is this something to be proud of? So much money for war, while the poverty in America is a disgrace. People beg for food and shelter in America. The poverty has to be seen to be believed. Their Government pretends that all is wonderful but the poverty is very real. The USA killing machine is the best that money can buy. They have no respect for life at all. They try to kid you that it is the Land of the Free. No, my friends, it is the Land of the Slave. The United States is dominated and controlled by a foreign power. The people of the US deserve better. It is sad to see the country deteriorate. All it takes is the courage to make the necessary changes.

So much is being done by Spirit to expose all that is corrupt. This shows you the way forward. The action that you take is your decision alone. We can only show you the corruption. You know, deep in your soul, that all the killing must stop. Your world must be cleansed of all that dark energy. Killing creates such bad, dark energy. This is why satanic killings are so popular among the Illuminati. They cannot get enough of this Dark Energy, for they survive on it.

You have the ability to create the future that you want. All it takes is a little courage. Visualise the future, the Earth you dream of, and then make it a reality. Stop being slaves and take back your power. There is more than enough for all of humanity to live in dignity and peace. This should be your aim.

My dear, the freezing is difficult to bear. It is most painful. We do our best to remove it. You have what seems like many insurmountable problems to deal with and they are getting you down. Try to take a break from work, as it is overwhelming you, my dear.

Always, your adoring, Monty.

Website: The Montague Keen Foundation

Credit

Montague Keen via Veronica Keen 23 oktober, 2016

 

wpd4bc9436_06

Montague Keen

via Veronica Keen

23 oktober, 2016

MASKERNA faller och ni börjar få syn på det som har hållits dolt från er. De som i hemlighet styr er värld och har förstört er livskvalitet håller på att avslöjas. Allt som de har pådyvlat er, om det så har varit dålig mat, dålig medicinering eller oren luft, har allting varit ägnat för att förstöra er. De vägrar erkänna att det bara var de som var tillräckligt dumma för att låta sig vaccineras som blev sjuka. Cancer är en storvinnare för dem, för tillika med till att döda, så använder de RÄDSLAN för cancer till att tvinga er att följa deras råd. Allt det negativa i er värld har planerats av Kabalen. De kontrollerar absolut allting. De skapar också de lagar som begränsar och kontrollerar era liv. Rädsla används till att säkerställa att ni lyder dem. Politik används till att skapa de lagar som säkerställer att ni svarar till Kabalen. Ta er en titt på pyramidens topp, på dem som faktiskt utövar makten via sina lakejer i regeringen.

Vatikanen/Jesuiterna, Frimurarna, samt alla de hemliga organisationerna, såsom ’Skull and Bones’ osv, innehar sina maktpositioner över mänskligheten. Öppna era ögon och förstå att Kabalen endast kan ha den makt SOM NI GER DEN. Återta denna makt, så kommer de snabbt att ila tillbaka till de tunnlar, från vilka de dök upp. Stig tillbaka till er medfödda makt och bli de, vilka ni är, såsom David Icke, Michael Tsarion, Jordan Maxwell och så många andra har gjort. Dessa människor står upp för sanningen. De är era ledare. Stå upp med dem, för tillsammans är ni oslagbara.

Yttrandefriheten är väsentlig. Se på Julian Assange och Wiki-leaks. Den brittiska regeringen tog sig olagligen in i Ecuadors ambassad för att arrestera honom, men MODIGA BRITTER BEGAV SIG TILL AMBASSADEN FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT HAN INTE BLEV ARRESTERAD. Allt som behövs är några modiga själar som träder fram. De som har tagit på sig själva att avslöja den ondska, som används för att förstöra mänskligheten, förtjänar ert beskydd. Kom ihåg att allt som ondskan behöver för att lyckas, är att de goda människorna inte gör någonting. Var och en av er blir kallad att stiga fram. Stå tillsammans upp mot era förtryckare. De är vettskrämda för ER, eftersom de inte har en chans mot er. När ni talar om för dem att ni inte längre erkänner deras makt över er, är det slut med dem. De har endast vad ni har gett dem. Det är ert, så ta det tillbaka. Glöm allt som ni har fått lära er av både era föräldrar och genom er utbildning. DESSA LÖGNER HAR SKAPAT ERT FÖRFALL. De har skapat de bojor som har förslavat er. Det är dags att avlägsna dem för gott.

Skapa en rättvis värld, som ni i det förflutna bara kunde drömma om. Möjligheten att göra detta finns NU där för er. Allt ni behöver är modet att göra så. Kontrollens sataniska struktur håller på att falla isär. De kan inte längre hålla den samman, så allt som behövs är modet att avlägsna dem från makten. 2016 är året för avslöjandet av allting som är korrupt. Avslöjandet av dem som har förslavat alla människor. De har förstört livskvalitén på Jorden för 99% av er. De inom Kabalen svansar omkring, de överblickar alla monarker, i en värld som de inte har någon rätt att befinna sig i. Inte ens det har varit nog för dem, så de finner nöje i att göra era liv miserabla. De skapade banksystemet, för att försäkra sig om att få total kontroll över era liv. Se på dem, förtjänar de er respekt?

Er rädsla och er smärta är livets syre för dem. De är parasiter och ni vet hur man ska handskas med parasiter. Sänk er aldrig ner till deras nivå, utan insistera att de omedelbart slutar och ger tappt. De har bara den makt som ni ger dem. När ni alla säger NEJ, och menar det, kommer de att försvinna spårlöst, tillbaka till det mörker som de härstammar från. Er framtid ligger i era egna händer. Naturligtvis kommer de att göra några trick för att försöka skrämma er. De har fortfarande inte gett upp Projektet ’Blue Beam’: en fejkad utomjordisk invasion, som USA vill iståndsätta. Bara de ouppväckta kommer att falla för den. I Amerika råder en tankestyrning av massorna. Det är så korrupt och det är totalt kontrollerat. Det är varför de dödar fler människor genom sina krig än något annat land. Är detta något att vara stolt över? Så mycket pengar för krig, medan fattigdomen i Amerika är en skamfläck. Människor tigger mat och husrum i Amerika. Fattigdomen måste ses för att man ska tro på den. Deras Regering låtsas att allt är underbart, men fattigdomen är mycket verklig. USA:s dödsmaskiner är de bästa som man kan köpa för pengar. De har överhuvudtaget ingen respekt för liv. De försöker lura er att det är De Frias Land. Nej, mina vänner, det är Slavarnas Land. Förenta Staterna domineras och kontrolleras av en utländsk makt. USA:s befolkning förtjänar något bättre. Det är ledsamt att se landet falla samman. Allt som behövs är mod för att genomföra de förändringar som behövs.

Så mycket görs av Spirit för att avslöja allt som är korrupt. Detta visar er vägen framåt. Den handling som ni gör är endast ert beslut. Vi kan bara visa er korruptionen. Ni vet, djupt inom er själ, att allt dödande måste upphöra. Er värld måste rensas från all denna mörka energi. Dödandet skapar en sådan dålig, mörk energi. Detta är varför sataniska avrättningar är så populära bland Illuminaterna. De kan inte få nog av denna Mörka Energi, för de överlever tack vare den.

Ni har förmågan att skapa den framtid som ni önskar. Allt som behövs är lite mod. Visualisera framtiden, den Jord ni drömmer om och gör den sedan till verklighet. Sluta upp med att vara slavar och återta er makt. Det finns mer än tillräckligt för hela mänskligheten, för att kunna leva i värdighet och fred. Detta borde vara ert mål.

Min kära, kylan är svår att utstå. Den är mycket smärtsam. Vi gör vårt bästa för att ta bort den. Du har vad som ser ut att vara ett flertal oöverstigliga problem att ta tag i och de drar ner dig. Försök ta en paus från ditt arbete, eftersom det överväldigar dig, min kära.

För alltid, din beundrande Monty.

Website: The Montague Keen Foundation

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se