Anonymous “Million Mask March” — November 5th Marching Locations — October 30, 2018

By Aaron Kesel After all the ghouls and witches are away from Halloween, millions of Anons around the world will meet on November 5th, drawn to Guy Fawkes, revolution, change, and the gunpowder plot, to make their presence known to world governments and the elite (the true vampires and goblins of our society). Those who…Read more

via Anonymous “Million Mask March” — November 5th Marching Locations —

Why We Were Born To Do More Than Just Fit Into The System, Work, Pay Bills & Die — Collective Evolution – May 31,2018

When I came across this discussion triggered by Josh Jones, a writer and musician based in Durham, NC, from filmsforaction.org, I couldn’t help but ponder just how many people out there feel the same way about “work” and what we do in exchange for food on the table and a roof over our heads, among…Read more & Wake Up

via Why We Were Born To Do More Than Just Fit Into The System, Work, Pay Bills & Die — Collective Evolution

Symptoms You Might Experience After The March 1st/2nd Full Moon In Virgo — March 2, 2018

by Joe Martino, Collective Evolution We just had a Full Moon in Virgo, which seems to many like a gasp of relief after what was an intense last half of 2017. These energies will continue to affect us for quite some time as well, so while I don’t normally write about astrological topics, I felt compelled….Read more

via Symptoms You Might Experience After The March 1st/2nd Full Moon In Virgo —

A List of 19 Documentaries That Will Definately Have An Impact On Your Life — December 12, 2017

Documentaries hold a power unique to any other type of film. They have the remarkable capacity to shift our understanding of the vast and complex world in which we live, most of the time presenting us with powerfully relevant information, a previously unknown perspective, and hopefully, a new choice to make a difference. The following list of documentaries showcases films…Read more

via A List of 19 Documentaries That Will Definately Have An Impact On Your Life — Collective Evolution

The Great Transformation: A World Awakening: “Change yourself and change the World” — October 7, 2017

Sahara Devi, GuestWaking Times We are currently living in the most profoundly transformative time in the history of the Planet. Never mind the Industrial Revolution or even the advent of our current techno wonder-world: this is a time of Awakening Consciousness on a planetary level, and not one single being or location on the earth…Read more

via The Great Transformation: A World Awakening — Waking Times

Leo Solar Eclipse(August 21st, 2017): Revolution, Healing and Collapse of the New World Order – August 13, 2017

Astrologer Laura Walker of Oraclereport.com has put out an 8 minute audio recording of her take on the Leo total Solar eclipse on August 21st, 2017 and why she believes this event will be supremely positive for the world and will further accelerate the downfall of the political/banking cabal…

Read more at: The Mind Unleashed

Credit: The Galactic Free Press

 

Den Galatiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 21 februari, 2017

2 Manik, 10 Zac, 13 Caban Dratzo! Det går sakta och säkert framåt. Processerna fortsätter att sätta säkerhet framför leveranser. De som representerar den gamla kabalen strider hårt, och producerar en serie av…

via Den Galatiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 21 februari, 2017 —

Montague Keen via Veronica Keen, December 18th, 2016

wpd4bc9436_06

Montague Keen – December 18, 2016 Draconian laws are being brought in everywhere in an effort to prevent the masses from awakening. In England, many are now being locked up for what (in the past) would have been seen as…Read more

via Montague Keen via Veronica Keen, December 18th — Sananda

Sananda via John Smallman, 22 maj, 2016!

Från: http://www.st-germain.se/

Jesus Sananda

Sananda

via John Smallman

22 maj, 2016

Ni är alla underbara varelser av intensivt Ljus!

Nu är det intressanta tider på gång! Det är mycket som sker i de fysiska rikena, vilket aldrig tidigare har skådats. Stabiliteten i flera av era ”demokratiska” regeringar är inte längre säkrad, eftersom missnöjet ökar med hela den politiska processen bland medborgarna i de olika länderna. De valda tjänstemännen verkar vara antingen omedvetna om situationen eller så är de ovilliga att ta itu med den. Det är utifrån sådana situationer som revolutioner föds. Enorma förändringar är på väg att äga rum, vilka kommer att förvåna och chockera er, när de verkliga planerna hos flera som har makt- och auktoritetspositioner över er, blir avslöjade av missnöjda hantlangare och anställda. Visselblåsare dyker upp överallt, med information som har hållits dold, men som borde ha fått vara offentlig. När detta fortgår, så fortgår även folks missnöje och det leder till förändring. I detta fall till enorm förändring! Alla avslöjanden gällande endemisk korruption inom högt uppsatta positioner, sker som ett resultat av mänsklighetens kollektiva beslut att vakna upp från sin dröm. Det som så länge har legat fördolt, kan inte längre hållas undangömt och när alltmer av den endemiska korruptionen avslöjas, kommer det för alla vettiga varelser att bli tydligt att en förändring är nödvändig. Därför kommer en förändring att ske. Det här har vi under en tid talat om för er, för att ni ska vara redo och många förändringar är mycket nära förestående.

För många förefaller det troligen som om vi har använt ord och fraser som ”snart, nära förestående, mycket nära, snarare än ni kan föreställa er” med en nonchalant ignorans för det sätt som tiden utvecklar sig på Jorden. Detta är helt säkert inte fallet. Det tar tid för betydelsen och ofrånkomligheten i de kommande förändringarna som vi talar om, att få slå rot i ert medvetande så att ni ska kunna stärka er kollektiva avsikt att fullfölja dem. Det är det som har varit på gång under de senaste åren, när alltfler människor har blivit medvetna om den korruption och oärlighet som är endemisk runtom i världen; inom regeringar, internationella bolag, stora banker och globala industri-kolosser, vilka ni har fått höra är ärliga och pålitliga, av dem som styr dem. Nu vet ni att detta inte stämmer, och alldeles nyligen fattade ni ett kollektivt beslut att upplösa det gamla systemet så att ett nytt och okorrumperat system kan skapas i dess ställe, som tjänar hela mänskligheten.

Som ni mycket väl är medvetna om, så är krig en business för stora industribolag och de banker som finansierar dem och de tjänar förmögenheter på massornas lidande. Detta kommer att förändras. Små grupper av synnerligen förmögna, inflytelserika och mäktiga människor har kontrollerat den globala ekonomin och politiken alldeles för länge och deras styre kommer att komma till ett abrupt slut. Mycket av den strävan som för närvarande pågår runtom på planeten, är ett resultat av deras sista desperata försök att hålla kvar sina maktpositioner genom att förorsaka konflikt och stort lidande på så många platser som möjligt för att skapa storskalig rädsla. De hoppas kunna militarisera en ännu större del av världen så att de ska kunna låsa ner den och fortsätta kontrollera er. De kommer inte att lyckas med det!

Här i de andliga rikena är vi mycket medvetna om den frustration som ni upplever när ni förväntansfullt väntar på de utlovade förändringarna som kommer att införa fred på Jorden, samt mat, husrum och trygghet för alla på planeten. Mänskligheten har beslutat sig för en kollektiv avsikt att dessa förändringar ska ske och därför kommer de att göra det. Kraften i er kollektiva avsikt är sannerligen enorm, ni har kollektivt valt att vakna upp och det kommer ni att göra. Ni befinner er redan i processen av att göra det och det finns inte den minsta möjlighet att ni ska ändra er eller backa er uppvaknandeprocess. Det som ni kollektivt har valt att uppnå går inte att hejda.

När ni läser detta, tillåt er att sjunka in i den mest centrala delen av er varelse där Kärleken lyser, strålande och motståndskraftigt i varje stund. Ni förblir för det mesta omedvetna om Den, för ni tillåter tvivel och rädslor att styra era tankeprocesser. Att gå djupt inombords åtminstone en gång dagligen är absolut nödvändigt för ert välmående, så försumma eller glöm inte bort att göra det, och när gör det, så öppnar ni med säkerhet upp er till Kärlekens överflöd som bor därinne, i väntan på att ni villkorslöst ska acceptera Den. Den finns alltid där för er, men Den tvingar eller tränger sig inte på er. Kärleken är oändligt kraftfull och oändligt varsam. Det verkar sannolikt vara en paradox för de flesta av er, men det är Sanningen, för inget annat existerar!

Kärleken verkar inte vara närvarande inom er för ni har alla, i något skede, blivit ledda att tro att ni är ovärdiga och därför tror ni inte på att ni kommer att finna Den inom er. Släpp taget om dessa ogiltiga och sanslösa övertygelser, påminn ofta er själva om att ni är Guds älskade barn, som för evigt vistas i Hans gudomliga omfamning, och förkasta alla negativa själv-dömanden som tynger ner er med en helt falsk känsla av värdelöshet vis-a-vis Gud. Det som Gud skapar är evigt, liksom Han själv, för evigt perfekt och för evigt oändligt älskad. Och Han skapade ER! Eller tror ni inte det? I så fall varifrån kom ni? För det finns ingen annanstans!

Många av er har naturligtvis gång på gång blivit sårade, av dem som ni trodde älskade er och det har förstärkt den underliggande känslan av att inte vara tillräckligt bra, en känsla som ofta förnekas för den är så smärtsam att bli medveten om. Nu talar jag om för er, och inte på något sätt för första gången, att det är ytterst felaktigt.

Det finns ingenting som rör något av Guds barn – och alla är Guds barn – som är oacceptabelt, ovärdigt, elaksinnat eller äckligt. Ni är alla underbara varelser av intensivt Ljus! Vänligen, jag ber er, släpp taget om alla fullkomligt osanna själv-dömanden och tillåt Kärleken inom er att flöda. Ni är alla gudomliga kanaler genom vilka Kärleken starkast önskar flöda. Kärlekens natur är att flöda, men för att den inte tränger sig på eller kräver det, så kan Den inte flöda genom er om ni inte låter Den göra det. Era egna negativa själv-dömanden begränsar eller blockerar flödet fullständigt, till er själva och till hela mänskligheten.

När ni accepterar er själva, så accepterar ni Gud in i era liv och då genomsyrar Hans oändliga Kärlek er fullständigt och flödar ut från er till världen i stort, och påverkar direkt alla som ni samspelar med på något sätt överhuvudtaget. Just nu befinner ni er på Jorden för att göra just det. Ni har alla valt att vara här just nu, för detta gudomliga syfte och er roll är absolut oumbärlig.

Förkasta alla negativa själv-dömanden och bortse från allt negativt dömande som andra försöker pådyvla er. Var kärleksfulla i varje ögonblick, med andra ord, var er själva! Det är därför ni är här. Och när ni lever ärligt som er själva, så förändras hela världen när det overkliga bara faller bort och Kärleken genomsyrar allting.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Källa: https://johnsmallman2.wordpress.com

Översättning: Aslög Bergman – http://www.st-germain.se

 

You are all beautiful beings of intense Light!

Source: https://johnsmallman2.wordpress.com

Jesus Sananda

These are interesting times! Much is happening in the physical realms that is quite unprecedented. The stability of many of your “democratic” governments is no longer assured as dissatisfaction with the whole political process among the citizens of these various countries increases. And the elected officials seem either unaware of the situation or are unwilling to address it. From such situations revolutions arise. Enormous changes are about to occur that will amaze and shock you as the real agendas of many in positions of power and authority over you are disclosed by disaffected minions and employees. Whistle-blowers are appearing everywhere with information that has been withheld but which should have been in the public domain. As this continues so does people’s dissatisfaction and that leads to change. In this case to enormous change!

All the disclosures about endemic corruption in high places are happening as a result of humanity’s collective decision to awaken from the dream. What has lain hidden for so long can no longer be kept hidden, and as more and more of the endemic corruption is exposed it becomes apparent to all sane beings that change is essential. Therefore, change will occur. We have been telling you this for some time now so that you will be ready, and many changes are imminent.

It probably seems to many that we have been using words and phrases like “soon, imminent, very close, sooner than you can imagine,” with a cavalier disregard for the way time unfolds on Earth. This is most definitely not the case. It takes time for the importance and inevitability of the forthcoming changes we are talking of to root themselves in your awareness so that you strengthen your collective intent to bring them to fruition. That is what has been happening over the last few years as more and more people have become aware of the corruption and dishonesty that is endemic worldwide within the governments, international corporations, large banks, and global industrial behemoths, that those who run them have consistently told you are honest and trustworthy. You now know that this is not the case, and you very recently made the collective decision to dissolve the old system so that a new and incorruptible one that benefits all of humanity can be constructed to replace it.

As you well know, war is the business of large industrial corporations and the banks that fund them and they make fortunes from the suffering of the masses. That is to change. Small groups of inordinately wealthy, influential, and powerful people have been in control of global economics and politics for far too long, and their reign is coming to an abrupt end. Much of the strife that is presently ongoing across the planet is as a result of their last ditch attempts to maintain their positions of power by causing conflicts and intense suffering in as many places as possible to create fear on a vast scale. They then hope to militarize even more of the world so that they can lock it down and continue to control you. They will not succeed!

Here in the spiritual realms we are well aware of the frustration you are experiencing as you wait expectantly for the promised changes that will establish peace on Earth, and food, shelter, and security for all on the planet. Humanity has set the collective intent for these changes to occur, and therefore they will. Truly the power of your collective intent is immense, you have chosen collectively to awaken, and so you will. You are already in the process of doing so, and there is not the slightest possibility of you changing your minds or reversing your awakening process. What you have collectively chosen to achieve is unstoppable.

As you read this allow yourselves to sink into the center-most point of your being where Love shines brilliantly and resiliently in every moment. You mostly remain unaware of It because you allow doubts and anxieties to rule your thought processes. Going deeply within at least once daily is absolutely essential for your well-being, so do not neglect or forget to do so, and as you do open with certainty to the abundance of Love that resides there within you awaiting your unconditional acceptance of It. It is always there for you, but It does not force or impose Itself on you. Love is infinitely powerful and infinitely gentle. That probably seems like a paradox to most of you, but it is the Truth, because there is nothing else!

Love only seems not to be present within you because you have all, at some stage, been led to believe that you are unworthy, and so you do not believe that you will find It within you. Release those invalid and insane beliefs, remind yourselves frequently that you are indeed the beloved children of God, living eternally within His divine embrace, and dismiss all the negative self-judgments that weigh you down with an absolutely false sense of worthlessness vis-a-vis God. What God creates is eternal, like unto Himself, eternally perfect, and eternally infinitely loved. And He created YOU! Or do you not believe that? In that case where did you come from? Because there is nowhere else!

Many of you have of course been hurt from time to time by those whom you believed loved you, and that has reinforced that underlying sense of not being good enough, a sense which is often denied because it is too painful to be aware of. I am now telling you, and by no means for the first time, that it is utterly invalid!

There is nothing about any child of God – and all are God’s children – that is unacceptable, unworthy, mean-spirited, or disgusting. You are all beautiful beings of intense Light! Please, I beg of you, let go of those totally invalid self-judgments and allow the Love within you to flow. You are all divine conduits through which Love most strongly desires to flow. Love’s nature is to flow, but, because It will not impose or demand, It cannot flow through you unless you allow It to do so. Your own negative self-judgments restrict or completely block that flow, to yourselves and to all of humanity.

When you accept yourselves you are accepting God into your lives and then His infinite Love completely suffuses you and flows from you out into the world at large, directly affecting everyone with whom you interact in any way at all. You are presently on Earth to do just this. You all chose to be here in this moment for this divine purpose, and your part in it is absolutely essential.

Dismiss all negative self-judgment and discount any negative judgments that others attempt to impose upon you. Be loving in every moment, in other words, be yourselves! That is why you are here. And as you live honestly as yourselves the whole world changes as the unreal just falls away and Love pervades everything.

Your loving brother, Jesus.

May 22, 2016 by John Smallman