Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 16 juni, 2016

Teamet

Kollektivet, 16 juni 2016
via Caroline Oceana Ryan
Meddelande till Ljusarbetare

Från: http://www.st-germain.se/

Den senaste vägledningen från våra vänner, de Galaktiska och Änglalika varelserna som kallas Kollektivet:

Var hälsade, Ljusfamilj! Vi är glada att ha denna stund att tala med er idag.

Vi är medvetna om att många runt om i världen är bestörta över det skenbara resultatet av det primära presidentvalet i Förenta Staterna.

Det finns en speciellt stor besvikelse över att den mer populära kandidaten, senator Bernie Sanders, inte har fått Demokraternas kandidatur trots att många fler miljoner röstade för honom än för hans motståndare.

Förstå att val har blivit riggade – köpta, lurade, stulna och genomsyrade av väljarförtryck – under Förenta Staternas hela historia, vilket är fallet i de flesta länder.

Vi förstår att många nu känner att ”det har hänt igen, trots vår telefonbank och insatser med röstvärvning. Trots våra vädjanden och böner till de Högre Styrkorna i Universum. Vi är återigen i händerna på de korrumperade – missbrukarna och inkräktarna av makt.”

Och ändå skulle vi säga, ”Inte alls!”

För ni ska förstå att er mycket tydliga, mycket kraftfulla individ- och grupp-intention för att skapa ett rättvist val, att välja någon till presidentskapet som inte bara är medvetna om sitt Gudomliga ändamål, men som lever ut det helt, finns fortfarande i luften.

Fortfarande i etrarna kring planeten, och påverkar fortfarande yttre händelser på ett sätt som ni ännu inte kan förutse.

Det finns inga fulla-av-ändamål, själsexpanderande intentioner i er värld som inte påverkar yttre händelser – det vore omöjligt.

Och er planets nuvarande politiska ”system” känner också av effekterna av dessa kraftfulla förväntningar om ärlighet, jämlikhet, rättvisa, frihet och överflöd för alla, precis som det känner av effekterna av de ökande kraftfulla energier som kommer till Jorden och bygger nya vågor med allt högre vibrationer i hela Hennes väsen.

Det går inte att ta miste på dessa kraftfulla energivågor av högre uppsåt då de rusar ut i atmosfären, höjer det mänskliga medvetandet och framkallar varje slag av högre hjälp – Änglar, Uppstigna Mästare och alla andra Gudomliga källor till bistånd.

Så, långt ifrån att ha missat ert mål, ni når det.

Just nu är ”toppkandidaterna”, som de kallas, så långt ute de kan vara i allmänhetens ögon och medvetenhet, slöjorna som faller snabbt på varje nivå av yttre liv och medvetande på er planet faller också mellan dem och Sanningen om deras liv.

Den omsorgsfullt konstruerade fasaden av ”Jag är en som ni vill lita på för att få jobbet gjort” faller och löses upp så snabbt att ni skulle vara överlyckliga om ni kunde se alla detaljer om hur fullständigt deras förehavanden kommer att exponeras så att hela världen kan se.

Det skulle ha varit mycket klokare av dem att inte att låtsas att situationen på planeten är som vanligt.

Det skulle ha varit betydligt säkrare för dem att ha gömt sig eller skapat en flyktplan, som så många i deras gäng gör nu.

För nu när de är ute där alla kan se dem, kommer de inte att ha någonstans att gömma sig när sanningen om deras verkliga källor till rikedom, deras riktiga identiteter, deras sanna ”chefer” och deras sanna avsikter friläggs för hela världens beskådan.

Och så ser ni herrn från Vermont som fortsätter sitt hjärtbaserade engagemang att tjäna folket, inte bara i Amerika, utan hela planeten.

Den nuvarande amerikanska presidenten lovade också ett sådant, och har verkställt det troget, trots sin uppgift som en dubbelagent, där han uppenbarligen har spelat ut preferenser längst till höger ibland, för att lägga en mer perfekt fälla för de som är skyldiga till missbruk på varje nivå av de mänskliga rättigheterna.

Och förstå då att liksom med de dramatiska (och tragikomiska) berättelserna i era böcker och filmer, kan allt verka vara mörkast strax innan Ljuset börjar synas över horisonten.

Vi ber er att inte tvivla på den kommande Gryningen, bara för att ni fortfarande ser natten.

Vet att ni sänds varje tillgänglig hjälp, och att de energier och högre intentioner hos de himmelska sfärerna når er på allt mer kraftfulla nivåer.

För då det mänskliga medvetandet öppnas för varje högre nivå av förståelse, absorberar skönheten och friheten av Gudomlig Kärlek och Gudomlig Vilja i allt större mängder, öppnar ni er allt mer för högre och högre nivåer och intag av högre Ljus, vilket gör er förvandling från en tredje- till en femte-dimensionell planet desto mer verklig för varje ögonblick.

Och så skulle vi säga, låt dessa struttande dårar spela sin roll på scenen, och var glad för dem.

De har i sin okunnighet och kärlek till mörker, kallat fram från ert höga hjärta vissa aktiveringar och intentioner för tillväxt, inte bara för er själva, men för hela planeten, som inte kunde ha kommit fram annars.

Ni har hört (det ganska sexistiska) uttrycket ”Det är där vi separerar männen från pojkarna”.

I själva verket, det är där ni som mänsklighet skiljer Ljuset från skuggorna, och allt de har dolt.

Och visst, dessa brott och intentioner är mer synliga för er nu, och därför synes de mer hotfulla eller störande.

Men de kommer ändå fram nu så att era Ljus-sablar av Sanning och högre medvetande lättare kan upptäcka dessa lägre vibrationer och skära av deras tillgång till liv på planeten.

Tacka dem som har trätt fram vid den här tiden, för att spela sin roll i denna lysande avtäckning av den nya Femte-Dimensionella människan.

De har också sin roll i det stora Universella systemet.

Och när stunden är rätt kommer de att gå ur sikte, för att behandlas av dem vars roll är att utmäta rättvisa åt dem som har brutit mot Universell lag och kränkt allt mänskligt liv.

Tills det ögonblicket kommer, upphör inte med era uttalanden oavsett om det är ”NESARA nu!” eller ”Avslöjande nu!” eller ”Fred, Frihet, Jämlikhet för alla!”

Vare sig det är att underteckna namnlistor eller bära plakat för Fred och Rättvisa på en allmän sammankomst eller helt enkelt blossa den Violetta Flamman genom hela planeten och hela denna valprocess.

Eller säga, för att citera en fras Saint Germain är särskilt förtjust i, ”Frihet, Jämlikhet, Broderskap!”

För detta är er nya verklighet.

Vet att ni inte bara bevittnar ännu en ”valcykel”. Även era mutade eller hotade nyhets-förstå-sig-påare har sagt att så inte är fallet.

Vet att ni bevittnar – ni skapar, som kraftfulla Gudomliga Skapare gör – det exempellösa miraklet av en helt ny dimension, en helt ny form av liv på planeten.

Och för det, som alltid, bugar vi djupt med yttersta tacksamhet för er styrka, ert mod, er sam-Skapande kraft och säger, som alltid,

Namaste, vänner och Ljus-Krigar-Kollegor! Vi ser er Gudomlighet och vi bugar för den.

Oavsett vad som inträffar omkring er, är ni aldrig ensamma.

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan
If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and incluerg the link to this original post.
“The Collective: Message to Lightworkers – June 9, 2016,” Channeled by Caroline Oceana Ryan, June 9, 2016, at Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

The Collective via Caroline Oceana Ryan, June 9, 2016

The Team

From: http: //sananda.website/the-collective-via-caroline-oceana-ryan-june-9-2016/

Svensk Översättning här: http://www.st-germain.se/kollektivet-via-caroline-oceana-ryan-9-juni/

Caroline Oceana Ryan ~ A Message to Lightworkers – June 9, 2016

The latest guidance from our friends, the Galactic and Angelic beings known as the Collective:
Greetings, Light Family! We are pleased to have this time to speak with you today.
We are aware that many around the world are dismayed at the apparent outcome of the presidential election primaries in the United States.
Particularly, there is great disappointment that the more popular candidate, Senator Bernie Sanders, has not been given the Democratic candidacy, though many more millions cast their vote for him than for his opponent.
Understand that elections have been rigged—bought, swindled, stolen, and riddled with voter suppression—for the whole of the United States’ history, as is the case in most countries.
We understand that many are now feeling that “it’s happened again, despite our phone bank and canvassing efforts. Despite our pleas and prayers to the Higher Forces of the Universe. We are again at the mercy of the corrupt—the abusers and usurpers of power.”
And yet, we would say, “Not at all!”
For understand that your very clear, very powerful individual and group intention to create a fair election, to elect someone to the presidency who is not only aware of their Divine purpose, but who is living it out fully, is still in the air.
 
Still in the ethers surrounding the planet, and still influencing outer events in ways you cannot yet envision.
There are no full-of-purpose, soul-expanding intentions in your world that do not affect outer events—that would be impossible.
13092102_479555515575930_9195177565743180396_n
And your planet’s current political “system” is likewise feeling the effects of these powerful expectations of fairness, equality, justice, freedom, and abundance for all, just as it is feeling the effects of the powerful energies increasingly coming to Earth, and building new waves of increasingly higher vibration throughout Her being.
There is no mistaking these powerful energy waves of higher intent, as they race out into the atmosphere, raising the level of human consciousness and calling forth every kind of higher help—Angelic, Ascended Master, and all other Divine resources of assistance.
So that far from having missed your goal, you are reaching it.
For now that the “frontrunners,” as they are called, are out as far as they can be in public eye and awareness, the veils that are quickly dropping on every level of outer life and consciousness on your planet are likewise dropping between them and the Truth of their lives.
The carefully constructed façade of “I’m the one you want to trust to get the job done” is falling and dissolving so quickly, you would be overjoyed if you could see the full details of how completely their goings on will be exposed for all the world to see.
It would have been far wiser of them not to pretend that things on the planet are “business as usual.”
Far safer for them to have hidden or carved out a plan of escape, as so many of their crowd are doing now.
For now that they are out where all can see them, they will have nowhere to hide as the truth of their real sources of wealth, their true identities, their true “bosses,” and their true intentions are laid bare for all the world to see.
11061661_10204586480125861_3547852541027469463_n
And so you see the gentleman from Vermont continuing his heart-based dedication to serving the people not only of the US, but of the entire planet.
The current US president also pledged such, and has carried that out faithfully, despite his duty as a double agent, in which he has apparently played out the preferences of the far right at times, in order to lay a more perfect trap for those guilty of human rights abuses on every level.
And so understand that as with the dramatic (and tragicomic) stories in your books and films, all may appear to be darkest, just before the Light begins to appear over the horizon.
We ask that you not doubt the coming Dawn, merely because you are still in the appearance of the night.
Know that you are being sent every available help, and that the energies and higher intentions of the heavenly realms are reaching you in increasingly more powerful levels.
For as human consciousness opens to each higher level of understanding, absorbing the beauty and freedom of Divine Love and Divine Will in ever greater amounts, you increasingly open to greater and greater levels and intakes of higher Light, making your transformation from a third to a fifth dimensional planet all the more real, with each passing moment.
And so we would say, allow these strutting fools to play their part on the stage, and be glad for them.
12745964_859007004222318_136918860740291050_n
They have, in their ignorance and love of darkness, called forth from your high heart certain activations and intentions for growth, not only for yourselves, but for your entire planet, that could not have come forward otherwise.
You have heard the (rather sexist) expression, “This is where we separate the men from the boys.”
Indeed—this is where you as humankind separate the Light from the shadows, and all they have been hiding.
And certainly, those crimes and intentions are more visible to you now, and therefore seemingly more threatening or annoying.
Yet they nevertheless come forward now so that your Light sabers of Truth and higher consciousness can more easily spot these lower vibrations and cut off their access to life on your planet.
Thank those who have come forward at this time, to play their part in this glorious unveiling of the new Fifth Dimensional human.
They too have their role in the grand Universal scheme.
10009825_267601740238083_8400874984728391857_n
And when the moment is right, they will recede from view, to be dealt with by those whose role it is to mete out justice to those who have broken Universal law and offended against all human life.
Until that moment comes, do not cease in your declarations, whether it is “NESARA now!” or “Disclosure Now!” or “Peace, Freedom, Equality for all!”
Whether it is signing petitions or carrying placards for Peace and Justice at a public gathering, or simply blazing the Violet Flame throughout the planet and this entire election process.
Or saying, to quote a phrase St Germain is particularly fond of, “Liberté, égalité, fraternité!”
For this is your new reality.
Know that you are not merely witnessing yet another “election cycle.” Even your bribed or threatened news pundits have been saying that this is not so.
Know that you are witnessing—you are creating, as powerful Divine Creators do—the unprecedented miracle of a whole new dimension, a whole new form of life on your planet.
And for that, as always, we bow deeply, with utter gratitude for your strength, your bravery, your co-Creative power, and say, as ever,
Namaste, friends and fellow Light Warriors! We see your Divinity, and we bow to it.
Whatever may occur around you, you are never alone.
Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan
If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.